Tuinkalender en Milieu Preventie Site
Milieu Prventie site.

Bespaar het Milieu en uw kostbare geld?, door zoveel mogelijk zelf te stekken en te delen van uw tuinplanten. Als u het doet zoals het hier beschreven staat dan hoeft u niet meer dan ongeveer 50,00 Euro per jaar uit te geven . zoals mijn tuin er nu uitziet, ja je moet wel een jaar of 3 daar op wachten maar dan is hij ook zoals u hem  wilde hebben.


Zoek op deze Site?. Powered by FreeFind

 

Welkom op de Tuinjaarkalender Site, klik op een maand naar keuze en daar staat alle informatie over de planten die u dan in die maand het beste kunt stekken of vermenigvuldigen/delen enz.


Herfstasters voor nog meer kleur in uw tuin.
 

Herfstaster: Aster novi-Belgii “Damnacus”
 


Bloeiperiode: september/oktober/november? afhankelijke van het weer.

Hoogte: circa 100/150 cm

Standplaats: zon/halfschaduw, vochtig/doorlatend

Grondsoort: geen voorkeur

Winterhard: ja

Plantgroep: vaste planten

Vermeerdering: delen in de herfst of in de lente: kan ook door zachte stekken in de lente.
 


 

 

Vaste planten en knollen die in september nog volop bloeien in mijn tuin. maandag 1 september, 2008
 

Linkerzijde achtertuin.

Kijk voor meer informatie bij de maand september

 

De prachtige Dahlia ‘Mystery Day’ die ook nog steeds bloeit.

 


 

Hibiscus Mauvelous, een schoonheid tot de eerste nachtvorst. zondag 24 augustus, 2008
 

Hibiscus Mauvelous


Op 20 augustus aangeschaft de hoogte is 40 cm en met veel knoppen er in,
de eerste die nu in mij tuin bloeit heeft een doorsnede van 18 cm

Kijk voor meer informatie bij de maand augustus


 

Rozemarijn, het is nu tijd voor kopstek zondag 17 augustus, 2008
 

Rozemarijn

 

 

Kijk voor meer informatie bij de maand maart
 


 

Gladiolen woensdag 23 juli, 2008
 

Bloeiende Gladiolen

Kijk voor meer informatie bij de maand oktober


 


 

De eerste bloeiende Zonnebloem in mijn tuin. woensdag 16 juli, 2008
 

Overzicht gedeelte van mijn achtertuin met de,
eerste bloeiende Zonnebloem


 

De eerste bloeiende Stokroos in mijn tuin. donderdag 10 juli, 2008
 

 Stokroos ‘Alcea rosea’

Kijk voor meer informatie bij de maand juli

 


 

Phlox drummondii, in zijn volle glorie. dinsdag 8 juli, 2008
 

Phlox ‘drummondii‘

Kijk voor meer informatie bij de maand juni

 


 

De eerste Hosta’s beginnen nu te bloeien. maandag 7 juli, 2008
 

Hosta -Hartlelie

Kijk voor meer informatie bij de maand juli 

De achtertuin een overzicht van boven af. zondag 6 juli, 2008
 

Overzicht van mijn achtertuin.

 

 

Alle 2 de foto’s zijn van boven af genomen van uit het raam.


Phlox paniculata Eva Foerster vrijdag 4 juli, 2008
 

Kijk voor meer informatie bij de maand juni.

 

 


 

Nog meer bloeiende Dahlia’s die in mijn tuin staan. woensdag 2 juli, 2008

De eerste bloeiende Dahlia’s die in mijn tuin staan.

 

Zonnekruid- Helinum ‘Moerheim-Beauty’

Bloeiperiode: juli/september

Kijk voor meer informatie bij de maand juli

 

 


 

'We zijn geestelijk vermoord’

 

De angstige boodschap die Corrie 4 maanden voor haar dood
 schreef aan ons op mijn verjaardag.

Bijna een jaar na de brute moord op onze 41-jarige dochter staat er
nu een groot artikel in het Algemeen Dagblad, mijn grote dank daarvoor.

Waar blijft de andere Media??

Lees het allemaal op de onderstaande link,


http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/286708/2008/12/05/
We-zijn-geestelijk-vermoord-rsquo.dhtml

Er komt een moment waarop de stilte van het zwijgen gelijk staat aan verraad. (Martin Luther King)

 

Artikel 174 Wetboek van Strafrecht
1. Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete
van de vijfde categorie.


Artikel 175 Wetboek van Strafrecht
1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat waren, schadelijk voor het leven of de gezondheid, verkocht, afgeleverd of uitgedeeld worden, zonder dat de koper of verkrijger met dat schadelijk karakter bekend is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.


 

 


 

 Informatie
Voorwoord
Deze Website is er voor alle uiteen lopende zaken wat betreft Milieupreventie. En om dat bij iedere ramp levensgevaarlijk rook ontstaat vanwege de chemische stoffen die bijna overal in verwerk zitten en de meeste daarvan kankerverwekkend zijn, is goede Brandpreventie tevens gelijk aan Kankerpreventie

Bel: De Webmaster met Skype

Luchtkwaliteit online te zien, klik op de onderstaande link,
DCMR
Luchtmeetnet - actuele concentraties: Regio Rijnmond

  

luchtkwaliteit in België  

Bron: (IRCEL - CELINE)

 

 

Extra informatie
Door wie is deze Website gemaakt?

 

Deze Website is gemaakt door Henk Polie met als doel om zoveel mogelijk preventie milieu nieuws te verspreiden.

En is dan ook een particulier initiatief vanwege het feit dat ik mij zeer veel bezig hou met het Milieu en alles wat daar verder mee te maken heeft. En omdat het om onschuldige Mensen levens gaat, die bijna nooit het begin van het kwaad te horen krijgen.
Omdat het geldelijke belang van enkelen schijnbaar belangrijker is?.
E-mail: webmaster (at) polie.nl


 

Fijnstof en smog

 

 


     
Brandpreventie
Brandweerkorpsen geven aan dat de helft van de Nederlanders zich slecht bewust is van brandgevaar. Dit komt volgens de brandweerkorpsen door gebrek aan kennis en onverschilligheid. Niettemin hebben de brandweerkorpsen de laatste jaren een groeiende vraag naar informatie geconstateerd. Oorzaak hiervan zijn de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam.
Voorlichting
In voorlichtingsactiviteiten naar burgers toe leggen brandweerkorpsen de nadruk op informatie over het voorkomen van brand en brandgevaarlijke situaties. Brandweerkorpsen raden aan om rookmelders in de woning te installeren en adviseren om blusapparaten en blusdekens aan te schaffen voor in de keuken.
Adviezen
De meeste adviezen op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid worden op verzoek gegeven. Daarnaast wordt informatie gegeven door middel van folders en brochures, media aandacht en het organiseren van open dagen en demonstraties bij de brandweer.
     
Gebruiksvergunning
Inrichtingen met een bijzonder karakter (bedrijven en industrieën) of met een openbaar karakter (ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, winkels, kantoren, musea, e.d.) moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om de brandveiligheid en de veiligheid van aanwezigen tijdens een brand te optimaliseren. Deze voorwaarden staan vermeld in een gebruiksvergunning.

 


 

 

Gemeente
Iedere gemeente heeft een inventarisatie van alle inrichtingen met een bijzonder karakter. Deze inrichtingen zijn verdeeld in vier categorieën, lopend van risicovolle inrichtingen tot inrichtingen met een beperkt risico. Conform deze indeling worden inrichtingen onderzocht en wordt een gebruiksvergunning opgesteld met eisen over de brandbeveiliging. De brandweer controleert eventueel periodiek of aan deze eisen wordt voldaan en kan de inrichting laten sluiten indien de vergunning onvoldoende wordt nageleefd.

 

 


Bouwwerken
U moet een gebruiksvergunning voor bouwwerken aanvragen volgens artikel 6.1.1, lid 1 van de Bouwverordening als:

 

  • meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een een- of meergezinshuis;
  • bedrijfsmatig stoffen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend;
  • aan meer dan vijf personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
  • aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of verstandelijkgehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;
  • aan meer dan vijf personen huisvesting of ander dagverblijf zal worden verschaft, anders dan in een een- of meergezinshuis;
  • op basis van gelijkwaardige veiligheid met niet-bouwkundige voorzieningen, bepaald volgens de rekenregels van het brandbeveiligingsconcept: beheersbaarheid van brand. Dit concept is uitgegeven is door de directie brandweer en rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een mate van veiligheid zal worden gerealiseerd die is beoogd met of krachtens de in de artikelen van het bouwbesluit voor het bouwen van niet tot bewoning bestemde gebouwen gegeven voorschriften.
     

 

 

     

Algemene voorwaarden (Disclaimer)

 

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten en pagina's, en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

Exoneratieclausule
Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, ben ik niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u mij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Inhoud website
De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stel ik het op prijs dat van u te vernemen. 

Evident niet-serieuze inhoud
Een groot deel van de inhoud van websites is van verstrooiende aard en is niet bedoeld om serieus te worden opgevat. Ook deze website kan zodanige inhoud bevatten. 

Links naar andere websites
Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat ik op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van die websites. 

Downloaden van bestanden
Indien vanaf deze website, danwel vanaf websites waarnaartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt. 

Rechten van intellectuele eigendom
Ik heb op deze website in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wege van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel is gebruik gemaakt van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wege van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. 

Goede smaak
Ik heb getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen of groepen. Indien u meent dat ik daarin niet geslaagd ben, verzoek ik u contact met mij op te nemen.

 

Door wie is deze Website gemaakt?
  Deze Website is gemaakt door Henk Polie met als doel om zoveel mogelijk gratis nieuws te verspreiden.

En is dan ook een particulier initiatief vanwege het feit dat ik mij zeer grote zorgen maak over het Milieu en alles wat daar verder mee te maken heeft. Email: info(at)polie.nl