Biomassa of secundaire brandstof voor het maken van onze groene stoom.
En het vernietigen van mensen levens.


Groene Stroom uitstekend, maar geen kanker verwekkende Groene Stroom. 

 

Europa verbiedt ge´mpregneerd hout Ge´mpregneerd hout mag niet meer met de menselijke huid in contact komen. Het is levensgevaarlijk. Dat volgt uit een nieuwe richtlijn die de Europese Commissie heeft uitgevaardigd. Een geweldige triomf voor klokkenluider ing. Ad van Rooij. Na vijftien jaar knokken is hij overtuigend in het gelijk gesteld.
Maar nog altijd spelen overal in Nederland kleine kinderen met zwaar kankerverwekkend materiaal.ge´mpregneerd hout in speeltoestellen".
Dringend verzoek aan alle Burgemeesters van Nederland om die vandaag nog te verwijderen.

Gevaarlijk afval


In Nederland staat op dit moment zo'n 12 miljoen m3 met arseen en/of chroom VI ge´mpregneerd hout uit. Elke m3 hout (500 kg.) bevat zo'n 1 a 2 kg. arseen en 2 Ó 3 kg. Chroom VI. Dit ge´mpregneerde hout sloophout moet overeenkomstig de Eural daarom als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt. Dit al dan niet overgeschilderde ge´mpregneerde sloophout valt in de afvalfase visueel niet te onderscheiden van het overige sloophout. Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft dat uitgewezen. Dit gevaarlijke sloophoutafval mag om die reden dan ook niet worden vershredderd met niet gevaarlijk sloopafval

Nadat het genoemde (gevaarlijke) sloophoutafval is vershredderd en verpoederd wordt het 'schone zuivere' biomassa of secundaire brandstof genoemd.

De genoemde biomassa wordt door o.a. Nuon en Essent tot in een concentratie van 40% bijgestookt in de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom. Hiervoor krijgen Nuon en Essent grote bedragen aan MEP-subsidie van onze overheid en waaronder terugbetaling van REB-belasting. De 12 miljoen m3 toekomstig gewolmaniseerd sloophout dat in Nederland op dit moment uitstaat bevat in het totaal zo'n 13 miljoen kg. arseen en zo'n 30 miljoen kg. chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen.
Het betreffen de chemische verbindingen 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' die goed oplossen in water, uit het geimpregneerde hout regenen en daardoor ook de bodem en het grondwater verontreinigen, en gemakkelijk via de huid het menselijke lichaam binnendringen. Deze stoffen zijn dan ook een van de meest giftige kwalijke kankerverwekkende stoffen die we kennen en daarom in internationaal verband op de 'zwarte stoffenlijst' geplaatst.

Door dit sloophout als biomassa mee bij te stoken in de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom betekent dat deze miljoenen kilogrammen goed in water oplosbaar arseen en chroom VI
˛f in het vliegas achterblijven en door toevoeging aan cement, asfalt, stenen en e.d. in bouwmaterialen verder diffuus worden verspreidt, met alle rampzalige gevolgen van dien. Zware metalen kun je immers niet verbranden en zijn over een miljoen jaar nog even giftig en gevaarlijk.
En die ˛f via de schoorsteen diffuus verspreid over de omgeving worden uitgestoten dat vervolgens weer met neerslag mee over de mensen, dieren, groente, fruit e.d. wordt verspreid waarna het in de bodem in oppervlaktewater terechtkomt. 

'Groene stroom'
Met de onoverzienbare schade aan de gezondheid door het uitlogen van chroom en arseen uit het ge´mpregneerde hout is het verhaal nog niet uit. Voor het wegwerken van het gebruikte hout zijn even lucratieve als voor de volksgezondheid funeste oplossingen bedacht. Zo wordt het vermalen tot houtspaanders en tot spaanplaat geperst. Ook worden de giftige houtspaanders aangeboden als 'biomassa' aan elektriciteitscentrales, die het verbranden. De resterende vliegas is grondstof voor cement, beton en asfalt.

 
'Ze verwekken kanker bij metselaars, bouwvakkers en wegwerkers.'
De zware metalen raken zo op een onoverzichtelijke manier door het milieu verspreid, zonder dat ze ook maar een fractie minder gevaarlijk worden. Ze verwekken kanker bij metselaars, bouwvakkers en wegwerkers. De energie uit deze biomassa bieden de energiebedrijven aan als 'Groene stroom'. De milieubewuste consument mag daar zelfs extra voor betalen. Nog gekker is de Komo-keur voor het giftige, met chroom VI en arseenzuur ge´mpregneerde hout. Wie als particulier met dergelijk hout bouwt, kon een milieusubsidie krijgen tot maximaal 75 procent. "Subsidie om jezelf en je gezin te vergiftigen", zegt ing. Ad van Rooij.

Hoe groen is daadwerkelijk die groene stroom? De meeste groene energie wordt in Nederland gehaald uit verbranding en vergassing van biomassa zoals bouw- en sloophout, rioolslib en kippenmest.
Deze biomassa wordt mee verbrand en vergast in kolencentrales, zoals in de Willem Alexander Centrale te Buggenum (Limburg) en de Amer Centrale in Geertruidenberg (Noord Brabant).

Neem bijvoorbeeld mestverbranding. Dat lijkt een slimme oplossing voor het fosfaten stikstofprobleem. Door verbranding belandt de stikstof echter alsnog in de lucht, nu niet in de vorm van ammoniak maar als stikstofoxyde en het fosfaat komt in de slakken terecht die overblijven na verbranding.
Die slakken worden wederom gebruikt in infrastructurele werken waarna fosfaat alsnog in de bodem en water terechtkomt.
Bij het mee-verbranden van rioolslib en afvalhout komen de schadelijke fijne stofdeeltjes, de gevaarlijke chloordioxines en de zware- en kankerverwekkende metalen als kwik en chroom VI  in de lucht.

Volgens berekeningen van het ministerie van VROM zelf bevat ge´mpregneerd afvalhout zoĺn hoge concentraties aan arseen en chroom VI dat het op grond van de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. Ondanks deze wetenschap heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) in de staatscourant van 20 juni 2003 de door hem vastgestelde ministeriele regeling ôWijziging Regeling groencertificaten Electriciteitswet 1998ö gepubliceerd waarin dit ge´mpregneerde afvalhout vanaf 1 juli 2003 ôschone zuivere biomassaö wordt genoemd waarop groencertificaten worden afgegeven. Deze minister Brinkhorst van EZ heeft in de Staatscourant van 27 juni 2003 ook de ministeriŰle regelingen ôAlgemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductieö en ôRegeling subsidiebijdragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2003ö gepubliceerd en drie dagen later (op 1 juli 2003) in werking laten treden. De mogelijkheid om daartegen zienswijzen of bedenkingen in te dienen heeft hij bij alle Nederlanders ontnomen. Deze ministeriŰle regelingen heeft minister Brinkhorst dus aan zoĺn 16 miljoen Nederlanders dictatoriaal opgelegd en meteen van kracht verklaard. Minister Brinkhorst heeft als zodanig gehandeld met instemming van de gehele ministerraad, met minister president J.P. Balkenende als voorzitter. Ondanks dat beweert dit kabinet nog steeds dat Nederland een democratie heeft. Ongelooflijk maar waar.


Algemeen beleid voor groene stroom
De subsidie voor groene stroom is afgeschaft door het nieuwe kabinet van Balkenende. En dat is eigenlijk maar wat raar, vooral toen het vorige kabinet Kok groene energie bij de bevolking heeft gepromoot. Eerst bieden ze het ons voordelig aan en nu moeten we er extra voor gaan betalen. We moeten nu ook al ecotax gaan betalen. Ook wordt er Ç2.000.000.000,- (2 miljard) per jaar bezuinigd op groene stroom. Volgens het verdrag van Kyoto had 3% van onze energie 'groen' moeten zijn, maar in de praktijk is dat maar 1,2%. Veel mensen hebben al Gif-groene energie. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders. Er is eigenlijk een tekort aan (zo-genaamde groene stroom). Veel bedrijven, zoals de NUON halen hun groene stroom uit het buitenland. Maar vaak wordt die stroom opgewekt in oude fabrieken. Het is dus helemaal geen groene stroom.. 
Minister president J.P. Balkenende en Minister Brinkhorst, slaap zacht???????????????????????   Bron:www.zelfbouw-groenestroom.nl


Duizenden Nederlanders zullen als gevolg daarvan sterven aan een toekomstige kanker. Dit mag toch niet doorgaan ?? 

Lees verder hier op deze Site daar u dan op de hoogte bent hoe het zo ver heeft kunnen komen, voor dat u een beslissing neemt ? om Groene Stroom te bestellen. En vertel het zoveel als mogelijk is tegen iedereen die u maar kent of vertel ze hun deze Site te bekijken, daar niemand dit mag missen daar het van levens belang is. 
Laat eerst de Nederlandse Staat maar eens zorgen dat alle gevaarlijke stoffen, niet meer als Biomassa worden gebruikt.


Bij deze verzoek ik alle mensen die een Website hebben om dit gehele artikel exact zo te kopiŰren en op uw Site te plaatsen zo dat heel Nederland binnen een week weet hoe of dat wij stelsel matig uitgeroeid worden.