Sambar Webserver: Nederland

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Disclaimer 

Algemene gebruiksvoorwaarden 
1.GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN
Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen opgenomen in onze wettelijke en contractuele bepalingen ('Algemene voorwaarden'; 'Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer'; 'Handvest voor het gedrag van het lid'; 'Opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken'.)
Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van de voornoemde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen.

2. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIňLE DOELEINDEN
Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creŽren.

3. LINKS NAAR ANDERE 'Sambar Nederland-SITES'
Deze website bevat links naar andere websites die beheerd worden door Sambar Nederland ("Sambar Nederland"). Uw gebruik van iedere Sambar Nederland-Site is eveneens onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden die, in voorkomende gevallen, worden weergegeven op iedere Sambar Nederland-Site. Als de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in het onderhavige document tegenstrijdig zijn met de Gebruiksvoorwaarden die zijn weergegeven op een bepaalde Sambar Nederland-Site, zijn de Gebruiksvoorwaarden van die bepaalde Sambar Nederland-Site doorslaggevend.

4. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website en de Sambar Nederland-Sites kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Sambar Nederland oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Sambar Nederland de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen Sambar Nederland en de uitbaters van deze sites.

5. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK
U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u Sambar Nederland garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document, wet of door de "wettelijke en contractuele bepalingen" van Sambar Nederland

6. GEBRUIK VAN DE ON LINE WEBGEMEENSCHAPPEN
Als deze website discussiegroepen, informatiegroepen, forums, gemeenschappen en/of andere berichten- of communicatiesystemen bevat (samengebracht onder de benaming "Gemeenschappen", Engelse benaming "Community"), verbindt u zich ertoe de Gemeenschappen uitsluitend te gebruiken om berichten en informatie te versturen en ontvangen die eigen zijn aan de Gemeenschap in kwestie of ermee verband houden. Bij wijze van voorbeeld, en zonder dat dit beperkend is, verbindt u zich ertoe, bij het gebruik van een Gemeenschap:

∑ niemand te beledigen, te misbruiken, te achtervolgen, op te jagen of te bedreigen, noch op een andere manier de rechten van anderen te schenden (in het bijzonder de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privť-leven).

∑ geen enkel onderwerp of element, geen enkele naam of informatie te publiceren, in te zenden, te uploaden naar een server, te verdelen of te verspreiden, dat of die niet gepast is, beledigend is jegens religieuze of ethische overtuigingen, lasterlijk is, obsceen is, onzedig is, ongeoorloofd is of om het even welk recht schendt, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten. 

∑ geen bestanden te uploaden naar een server die software of andere elementen bevatten die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privť-leven), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten, u er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.

∑ geen bestanden die virussen bevatten, corrupte bestanden of om het even welke andere gelijkaardige software of programma's die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, te uploaden naar een server. 

∑ geen studies, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven te voeren of te versturen. 

∑ geen bestand te downloaden dat werd verstuurd door een gebruiker van een andere Gemeenschap wanneer u weet (of zou moeten weten) dat deze verdeling illegaal is. 

∑ geen vermelding met betrekking tot de auteur, geen wettelijke vermelding, noch enige andere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de software of van ieder ander element in een bestand dat wordt geŁpload naar een server, te vervalsen of te verwijderen.

∑ het gebruik van de Gemeenschappen door om het even welke andere gebruiker niet te beperken of te verhinderen. 

Sambar Nederland behoudt zich het recht voor u op ieder ogenblik de toegang te ontzeggen tot een van deze Gemeenschappen of alle Gemeenschappen, zonder kennisgeving en om gelijk welke reden.
Sambar Nederland is er niet toe gehouden de Gemeenschappen te bewaken.Sambar Nederland behoudt zich echter het recht voor om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren deze te posten, of te wissen. Bovendien behoudt Sambar Nederland zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, of om gevolg te geven aan een rechterlijk of administratief bevel.

U erkent dat alle Gemeenschappen bestaan uit openbare berichten, en niet uit privť-berichten. Bijgevolg kunnen uw berichten gelezen worden door anderen, zonder dat u daarvan op de hoogte gebracht wordt. Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u in een Gemeenschap om het even welke persoonlijke identificatie-informatie meedeelt met betrekking tot uzelf of uw kinderen. Sambar Nederland oefent geen enkele controle uit of geeft geen enkele goedkeuring aan de inhoud, de berichten of de informatie die worden aangetroffen in een Gemeenschap, en bijgevolg wijst Sambar Nederland specifiek ieder aansprakelijkheid af voor wat betreft de Gemeenschappen, evenals iedere rechtsvordering die het gevolg is van uw deelname aan een Gemeenschap. De verantwoordelijken van de Gemeenschappen zijn, evenals de gastheren, geen door Sambar Nederland gemachtigde woordvoerders, en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze die van Sambar Nederland.
Door berichten in te zenden, door bestanden te uploaden naar een server, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft u Sambar Nederland de toelating om:

∑ deze communicatie te gebruiken, te wijzigen, te kopiŽren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan in onderlicentie, over te dragen of te verkopen, of afgeleide werken ervan te creŽren.

∑ het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden. 

De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht, van het merkenrecht of van het patentenrecht.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Sambar Nederland en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiŽle aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. Gelieve een bevoegde professional te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat is aangepast aan uw situatie.

Sambar Nederland en/of leveranciers leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt "zonder meer", zonder garantie van om het even welke aard. Sambar Nederland en/of leveranciers sluiten hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid.
Sambar Nederland en/of leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze Website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als Sambar Nederland of een van zijn leveranciers werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

8. DISCUSSIEFORUMS
Sambar Nederland kan U vragen om telkens uw naam en e-mailadres op te geven. Zij die reageren aanvaarden dat Sambar Nederland het e-mail adres publiceert. Sambar Nederland kan echter in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden gebeurlijk zouden maken van uw e-mail adres. Om te vermijden dat anonieme reacties zouden worden gepubliceerd, worden de e-mailadressen van de deelnemers aan het forum voor zover als mogelijk wel gecontroleerd.

Sambar Nederland behoudt zich het recht voor reacties te weigeren die in strijd zijn met de wet of die oproepen tot haat, deel uitmaken van een lastercampagne, beledigende taal bevatten,...

9. CONTACT
Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website, gelieve contact op te nemen met sambar@polie.nl

10. BEPERKING VAN DE TOEGANG
Sambar Nederland behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte Sambar Nederland sites eenzijdig en zonder kennisgeving.

11. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Sambar Nederland behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de "wettelijke en contractuele" bepalingen na te lezen.

12. ALGEMENE BEPALINGEN
De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van Nederland. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van ťťn van de gelinkte websites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Rotterdam (Nederland). Sambar Nederland behoudt zich evenwel het recht voor om zich naar een andere bevoegde rechtbank te wenden indien ze dit wenst. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. U erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever-werknemer, van volmacht of van enig ander soort samenwerkingsverband te creŽren tussen u en Sambar Nederland. De uitvoering van deze overeenkomst door Sambar Nederland is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan Sambar Nederland verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met uw gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan Sambar Nederland (of verzameld door Sambar Nederland) met betrekking tot dit gebruik. Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. De onderhavige overeenkomst geeft de volledigheid weer van de overeenkomsten tussen de gebruiker en Sambar Nederland met betrekking tot deze website, en annuleert en vervangt alle vroegere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm, tussen de gebruiker en Sambar Nederland, betreffende deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciŽle registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. De namen van vennootschappen, van personen en/of de gegevens vermeld in dit document zijn fictief en zijn niet bedoeld als verwijzing naar echte vennootschappen, producten, personen en gebeurtenissen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

13. OPMERKINGEN BETREFFENDE DE AUTEURSRECHTEN EN DE MERKEN
Het gebruikende lid wordt verzocht kennis te nemen van de opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken op deze pagina.
Deze rubriek maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

14. BELEID INZAKE BESCHERMING VAN HET DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER en INZAKE VERTROUWELIJKHEID
Sambar Nederland heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid opgesteld rond deze materie. Het gebruikende lid wordt verzocht daarvan kennis te nemen op deze pagina.
Deze rubriek maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

15. GEDRAG VAN DE LEDEN
Het gebruik van en het beroep op de aangeboden diensten door de gebruikers en leden gebeurt in het kader van een "gedragscode" die is bepaald in het Handvest van het Lid.

16. LINKING, FRAMING, INLINING 
Sambar Nederland geeft de toestemming om oppervlakte linken (surface linking) te maken naar de homepagina van Sambar Nederland. Echter, voor elke dieptelink (deep linking), inkadering (framing) of automatische link is de schriftelijke toestemming van Sambar Nederland nodig.

09-11-2001© H.Poliesambar@polie.nl

© 1997-2003 Sambar Technologies, Inc. All rights reserved.