Op deze Nederlandse vertaling van deze copyright omschrijving kan niets verhaalt  worden, op geen enkele wijze bij de vertaler(s), want om een copyright omschrijving te vertalen is vrij moeilijk om zoiets zonder één enkele fout te vertalen.
Daarom staat hier verder op in dit document het originele Engelse 
COPYRIGHT omschreven wat als rechts geldig dient beschouwd te worden.

Informatie over Voorwaarden van Gebruik

WAARSCHUWING SPECIAAL VOOR SOFTWARE DAT BESCHIKBAAR IS GESTELD DOOR SAMBAR TECHNOLOGIES

Elke software dat beschikbaar is gesteld voor download is copyright werk van Sambar Technologies en/of zijn leveranciers. Het gebruik van de software is bepaalt volgens de voorwaarden van de licentie overeenkomst met de eindgebruiker, indien aanwezig, welke vergezeld gaat of aanwezig is in de software ("Licentie Overeenkomst"). Een eindgebruiker mag geen enkele software installeren dat vergezeld gaat van een Licentie Overeenkomst, of hij of zij moet eerst akkoord gaan met de condities van de Licentie Overeenkomst.

De Software is beschikbaar gesteld voor download enkel voor gebruik door eindgebruikers volgens de Licentie Overeenkomst. Elke reproductie of her-distributie van de Software dat niet overeenkomt met de Licentie Overeenkomst is verboden bij wet, en resulteert in zware civiele en criminele straffen.

DE SOFTWARE IS GEWAARBORGD, ALLEEN ONDER DE CONDITIES VAN DE LICENTIE OVEREENKOMST. BEHALVE DE WAARBORG GELDENDE IN DE LICENTIE OVEREENKOMST, SAMBAR TECHNOLOGIES WIJST HIERBIJ ELKE VORM VAN WAARBORG EN CONDITIES AF WAT BETREFT DE SOFTWARE, INCLUSIEF ALLE STILZWIJGENDE WAARBORGEN EN CONDITIES OMTRENT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL, TITEL EN NIET-RECHTEN.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND. Any Software which is downloaded for or on behalf of the United States of America, its agencies and/or instrumentalities ("U.S. Government"), is provided with Restricted Rights. Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable. Manufacturer is Sambar Technologies, 172 Ada Ave, Suite 6, Mountain View, CA 94043.

MEDEDELING SPECIAAL VOOR DOCUMENTEN BESCHIKBAAR VAN SAMBAR TECHNOLOGIES

Sambar Technologies en/of zijn leveranciers maken geen vertoog over de geschiktheid van de inhoud van de informatie en gerelateerde graphics voor elk doel. Alle documenten en gerelateerde graphics worden beschouwd als "HET ZIJ ZO", zonder elke vorm van waarborg. Sambar Technologies en/of zijn leveranciers wijzen elke vorm van waarborg en condities wat verwijst naar deze informatie af, inclusief alle stilzwijgende waarborgen en condities van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-rechten. In geen enkel geval kan Sambar Technologie en/of zijn leveranciers verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade of elke vorm van schade resulterend in het niet meer kunnen gebruiken, data of winst, in een actie of via contract, nalatigheid of andere schandalige praktijken, voortvloeiende uit of in relatie met het gebruik van de informatie beschikbaar bij Sambar Technologie.

De documenten en gerelateerde graphics kunnen technische onvolkomenheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek in de informatie geplaatst. Sambar Technologie en/of leveranciers mogen verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen in de product(en) en/of programma('s), op elk gewenst moment zoals beschreven.

MEDEDELINGEN OVER SOFTWARE, DOCUMENTEN EN SERVICES BESCHIKBAAR BIJ SAMBAR TECHNOLOGIES.

OP GEEN ENKELE WIJZE KAN SAMBAR TECHNOLOGIES EN/OF ZIJN LEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR INDIRECTE OF TERUGKERENDE SCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK RESULTEREND IN HET NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN, DATA OF WINST, IN EEN ACTIE OF CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE SCHANDALIGE PRAKTIJKEN, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN RELATIE MET SPECIAAL GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, DOCUMENTEN, VOORZIENING OF DOOR HET NALATEN VAN SERVICES, OF INFORMATIE BESCHIKBAAR VAN DEZE SERVER.

COPYRIGHT MEDEDELING. Copyright © 1998-2001 Sambar Technologies en/of zijn leveranciers, 172 Ada Ave, Suite 6, Mountain View, CA 94043 U.S.A. All rights reserved.

TRADEMARKS. Sambar, Sambar Server, en/of andere Sambar Technologies producten hier refererend zijn of trademarks of geregistreerde trademarks van Sambar Technologies. Andere product en bedrijfsnamen die hier genoemd worden zijn trademarks van hun respectievelijke eigenaars.

Alle rechten die hier niet expliciet genoemd worden zijn gereserveerd. Einde Nederlandse vertaling.

Hier onder staat het originele Copyright van SAMBAR TECHNOLOGIES.


Information on Terms of Use

NOTICE SPECIFIC TO SOFTWARE AVAILABLE FROM SAMBAR TECHNOLOGIES

Any Software that is made available to download is the copyrighted work of Sambar Technologies and/or its suppliers. Use of the Software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies or is included with the Software ("License Agreement"). An end user will be unable to install any Software that is accompanied by or includes a License Agreement, unless he or she first agrees to the License Agreement terms.

The Software is made available for downloading solely for use by end users according to the License Agreement. Any reproduction or redistribution of the Software not in accordance with the License Agreement is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties.

THE SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, ONLY ACCORDING TO THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT. EXCEPT AS WARRANTED IN THE LICENSE AGREEMENT, SAMBAR TECHNOLOGIES HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND. Any Software which is downloaded for or on behalf of the United States of America, its agencies and/or instrumentalities ("U.S. Government"), is provided with Restricted Rights. Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable. Manufacturer is Sambar Technologies, 172 Ada Ave, Suite 6, Mountain View, CA 94043.

NOTICE SPECIFIC TO DOCUMENTS AVAILABLE FROM SAMBAR TECHNOLOGIES

Sambar Technologies and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics for any purpose. All such documents and related graphics are provided "AS IS" without warranty of any kind. Sambar Technologies and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Sambar Technologies and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from Sambar Technologies.

The documents and related graphics could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Sambar Technologies and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

NOTICES REGARDING SOFTWARE, DOCUMENTS AND SERVICES AVAILABLE FROM SAMBAR TECHNOLOGIES.

IN NO EVENT SHALL SAMBAR TECHNOLOGIES AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF SOFTWARE, DOCUMENTS, PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SERVICES, OR INFORMATION AVAILABLE FROM THIS SERVER.

COPYRIGHT NOTICE. Copyright © 1998-2001 Sambar Technologies and/or its suppliers, 172 Ada Ave, Suite 6, Mountain View, CA 94043 U.S.A. All rights reserved.

TRADEMARKS. Sambar, Sambar Server, and/or other Sambar Technologies products referenced herein are either trademarks or registered trademarks of Sambar Technologies. Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

© 1998-2001 Sambar Technologies. All rights reserved. Terms of Use.