Oude Vergiftige Stortplaatsen in Nederland


Oude stort niet overerfbaar. Klik op de Foto?

Hier onder de Podcast en Videocasting Site's

Podcasting Esnips
 

Podcasting Esnips Gentech
 

Podcasting Ourmedia
 

Podcasting Podomatic
 

10-stappenplan-giftigestoffen
10-stappenplan-gif...
Hosted by eSnips
GiftigePlanten_2008-11-14
GiftigePlanten_200...
Hosted by eSnips
stratenmakers
stratenmakers.mp3
Hosted by eSnips
Genetisch-planten
Genetisch-planten....
Hosted by eSnips

 

Hieronder kunt u terecht voor de gevolgen van de oude stortplaatsen

De grootste en meest vervuilde locatie van Nederland. Dat is de huidige status van de Volgermeerpolder. De DMB Amsterdam werkt in overleg met het ministerie VROM aan de aanpak van deze voormalige vuilstortplaats. In 2001 heeft een geslaagde proefsanering plaatsgevonden. De werkelijke sanering zal waarschijnlijk eind 2002 van start gaan. Na afloop van de sanering zal de voormalige vuilstortplaats de status krijgen van natuurgebied.
Alleen in 2005 is hij nog steeds niet klaar en nog steeds gevaarlijk voor de volksgezondheid.
Algemene Informatie


Ligging
De Volgermeerpolder ligt iets ten zuiden van Broek in Waterland aan de noordelijke grens van de stad Amsterdam. De Volgermeerpolder ligt enkele meters hoger dan de omgeving. Het oppervlak is zo groot als het centrum van Amsterdam.
Meer informatie
: Ligging.

Historie gebied
De Volgermeerpolder maakt deel uit van het veenweidegebied Waterland-Oost. Dit gebied is in de afgelopen 6000 jaar ontstaan. Het huidige aanzien van het landschap is bepaald door overstromingen vanuit zee. Door de overstromingen ontstonden meren. Vele zijn in de 18e eeuw drooggelegd. Ofschoon de naam het wel suggereert, is de Volgermeerpolder zelf geen ingepolderd gebied: het is een restant van de oude hoogveenafzetting.
Meer informatie:
Historie gebied

Geschiedenis stortplaats
In 1927 werd de Volgermeerpolder in gebruik genomen als vuilstortplaats voor de gemeente Amsterdam. Voornamelijk in de jaren '60 werd er een grote hoeveelheid chemisch bedrijfsafval illegaal gestort. Dit bestond voor een belangrijk gedeelte uit vaten met restproducten van de fabricage van bestrijdingsmiddelen. In de loop der tijden zijn de vaten gaan lekken. Hierdoor is de bodem ernstig verontreinigd. Bij de diverse bodemonderzoeken traden vooral de hoge concentraties van de kankerverwekkende stoffen benzeen en monochloorbenzeen op de voorgrond. Benzeen is gevonden in concentraties tot 3000 microgram per liter grondwater. Monochloorbenzeen is aangetroffen in concentraties tot 22.000 microgram per liter grondwater. Grondwater is sterk verontreinigd als het meer dan 30 microgram per liter benzeen, of meer dan 180 microgram per liter monochloorbenzeen bevat. De bodem en het grondwater van de Volgermeerpolder zijn dus ernstig verontreinigd, en moeten worden gesaneerd. Dit gegeven leidde tot de sluiting van de vuilstortplaats in 1981. Bij een eerste sanering in 1981, het zogenaamde Lepelplan, zijn de vaten die aan de oppervlakte lagen verzameld, opgeslagen in containers en, naderhand, afgevoerd
.
Meer informatie
: Geschiedenis stortplaats.

Huidige situatie
De bodem van de Volgermeerpolder is ernstig vervuild. De verontreinigingen zijn zo ernstig en vormen een zo grote bedreiging voor de dieren en planten in de polder dat het gebied gesaneerd moet worden. Landschappelijk gezien sluit de begroeiing niet aan bij het veenweidegebied van Waterland-Oost. De huidige begroeiing heeft geen bijzondere natuurwaarde.
Meer informatie:
Huidige situatie.

Keuze saneringsvariant
De DMB Amsterdam heeft de afgelopen jaren gezocht naar de beste methodiek voor de sanering van de Volgermeerpolder. Aan de hand van uitgebreid milieu-onderzoek zijn in overleg met externe adviseurs drie verschillende saneringsvarianten opgesteld. Eind 1999 hebben de verschillende betrokken instanties en partijen gekozen voor een sanering volgens de Ecovariant. De saneringsvariant gaat uit van het aanbrengen van een nieuwe leeflaag. De huidige begroeiing zal daartoe worden verwijderd. Om de verspreiding van bodemverontreinigingen te controleren wordt een monitoringssysteem aangelegd. Op dit moment wordt de Ecovariant uitgewerkt tot een gedetailleerd saneringsplan. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan het beperken van de overlast voor omwonenden.
Meer informatie:
Keuze saneringsvariant

Overzicht onderzoeksrapporten
Sinds de sluiting van de vuilstortplaats zijn vele milieuonderzoeken uitgevoerd. In de rubriek 'Overzicht onderzoeksrapporten' vindt u de namen van de belangrijkste rapporten. De rapporten zijn in te zien bij de Bibliotheek in Broek in Waterland of bij de DMB Amsterdam.

Bron: DMB Amsterdam - 04/06/2002