Oude Vergiftige Stortplaatsen in Nederland

23 oktober 1998

Stortplaatsen Noord-Brabant furieus op provincie door extra heffing

De provincie Noord-Brabant gaat een heffing instellen om de kosten voor de nazorg van stortplaatsen te financieren. De heffing wordt opgelegd aan de exploitanten van de stortplaatsen. Deze reageren als door een wesp gestoken. "Het lijkt er op dat de provincie ons via een omweg een hak wil zetten en dat kunnen we niet accepteren."

In alle provincies van Nederland wordt op dit moment gewerkt aan de nazorg van stortplaatsen. Dat komt omdat op 1 april de Leemtewet bodembescherming in werking is getreden. Deze wet stelt de provincie verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afvalstoffen gestort worden. Doel van de wet is dat de gesloten stortplaatsen nu en in de toekomst geen, of zo min mogelijk, nadelige effecten op het milieu hebben.

Voor de financiering van de eeuwigdurende nazorg zal een heffing worden opgelegd aan de exploitanten van de betreffende stortplaatsen. Deze heffing, die als een provinciale belasting moet worden gezien, is zodanig dat daarmee de kosten voor eeuwigdurende nazorg van de betreffende stortplaatsen kunnen worden bestreden. Voor het bepalen van de de hoogte van de te verwachten kosten is door de provincies gezamenlijk een rekenmodel opgesteld. Dit model becijfert het voor de nazorg benodigde geld dat op het moment dat de nazorg begint opgebracht moet worden. Normaal gesproken begint de nazorg ongeveer vijf jaar nadat de stortactiviteiten zijn beŽindigd. Het moment waarop een stortplaats wordt gesloten is nu reeds bepaald in het provinciaal stortplan. De termijn van vijf jaar is genomen om de bovenafdichting van de stortplaatsen definitief te realiseren en voor het inklinken van de massa.

Op het moment dat de nazorg begint moet het benodigde geld volledig aanwezig zijn. De provincie wil nu dat de heffing zal bestaan uit het bedrag dat in 1999 voldoende is om door rente-op-rente het uiteindelijke vermogen te bereiken. Omdat het om flinke bedragen gaat en de looptijd van de exploitatie soms decennia beslaat, zullen de stortplaatsexploitanten zich voor het nakomen van de nazorgheffing garant moeten stellen. De heffing voorziet bovendien in een opslag per ton gestort afval om de kosten van de inventarisatie en de monitoring van de voormalige stortplaatsen te bestrijden. De provincie Noord-Brabant kent ruim 900 van deze voormalige stortplaatsen waar de monitoring zal moeten plaatsvinden.

Felle reacties

De reacties vanuit Noord-Brabant variŽren van ontstemd tot ronduit verontwaardigd en kwaad. "De telefoon heeft de afgelopen dagen roodgloeiend gestaan", zo weet een exploitant te melden. Hoewel de heffing voor de exploitanten van stortplaatsen niet onverwacht komt Ė men is al verplicht een voorziening op te nemen voor de heffing. Nee waar men vooral ontstemt over is, is de snelheid en de manier waarop. Noord-Brabant loop voorop als het gaat om de coŲrdinatie van de heffingen. Waarom? Daar ligt een hele geschiedenis achter. In Noord-Brabant zouden de stortplaatsen uit de 6 regio's worden ondergebracht in ťťn organisatie. Dat is echter niet doorgegaan, waardoor iedere regio weer afzonderlijk verder gaat. Dit heeft ertoe geleid dat de Spinder (Tilburg) inmiddels door het Samenwerkingsverband Midden-Brabant tegen de wens van de provincie en afvalsturing Brabant, is verkocht aan de Grontmij. Ook de Kragge 2 staat inmiddels op de nominatie om te worden geprivatiseerd. De verkoop zal medio volgend jaar moeten zijn voltooid. De provincie heeft daarom haast. Zij wil alles geregeld hebben voordat er geprivatiseerd wordt. Maar dat is niet het enige. Bij de voorlopige ontwerpverordening is ook een voorlopige aanslag gevoegd. Een daar sloegen de exploitanten dus wel stijl van achterover. Want de hoogte daarvan stond in geen enkele verhouding tot wat eerder zou zijn afgesproken. De provincie Noord-Brabant wil nu de gehele voorziening in een keer innen, om via een systeem van rente-op-rente het noodzakelijke bedrag bijeen te krijgen. "Binnen is binnen, zo moeten ze gedacht hebben, maar het is een pure overvaltechniek", zo vindt een van de betrokkenen. "Dit spoort absoluut niet met de ambtelijke afspraken die wij voor de zomer hebben gemaakt", vindt een ander. "Bovendien wordt met deze actie van de provincie de verkoop van stortplaatsen gedwarsboomd. Het lijkt er op dat de provincie ons via een omweg een hak wil zetten en dat kunnen we niet accepteren." De sector heeft dan ook het vermoeden dat door deze onverwachte actie van de provincie, zij uiteindelijk de verkoop van de stortplaatsen toch wil voorkomen.

In Noord-Holland gaat het rustiger

In Noord-Holland is een afdeling Nazorg van Afvalzorg Deponie opgericht die belast wordt met de nazorg van de stortplaatsen. De afdeling zal voornamelijk de stortplaatsen die na 1 september 1996 nog geopend waren 'functioneel' gaan saneren. Dat wil zeggen dat een deel van de verontreinigingen in de bodem zal achterblijven, als de toekomstige functie van het terrein dat toelaat.

Ook in Noord-Holland, evenals in de andere provincies van Nederland, zal een provinciale belasting worden geheven. Overigens heeft de NV Afvalzorg hiervoor in het verleden al redelijke reserves opgebouwd, waardoor de heffing per ton naar verwachting niet hoog zal worden. Op dit moment werkt de provincie aan de uitwerking van de heffing, die op zijn laatst op 1 april in werking zal treden.