Oude Vergiftige Stortplaatsen in Nederland

Aan de noordwest zijde van Maastricht bevindt zich het plangebied Belvédère (280 ha), het belangrijkste inrichtingsgebied van de gemeente Maastricht voor de komende 25 jaar. In noordelijke richting strekt het gebied zich vanaf de Boschstraat als een soort waaier uit tot aan de Belgische grens. Van Oost naar West wordt het gebied begrensd door de Belvédère met de Steilrand en de Maas met de woonbuurt Boschpoort. De invulling van de Steilrand tot woonpark is één van de eerste in een reeks van ontwikkelingen binnen het plangebied Belvédère en vanuit het perspectief van bodemsanering, één van de lastigste. Het deelgebied bestaat namelijk uit een drietal voormalige stortplaatsen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 10 hectare. Er is elders in Nederland al wel gebouwd op verontreinigde grond, er is gebouwd naast stortplaatsen, er zijn bedrijventerreinen gebouwd op stortplaatsen, maar er is nog nooit bewust een hoogwaardig woonprogramma gebouwd óp een stortplaats.

Visie
 TTE stelt in opdracht van de gemeente Maastricht een saneringsvisie op voor het deelgebied ‘Boven de Steilrand’ in het plangebied Belvédère. Het doel van de saneringsvisie is het verkennen van de benodigde aanpassingen aan de ondergrond om op de voormalige stortplaatsen in het deelgebied woningbouw conform het ‘Masterplan Stedenbouw Belvédère’ te kunnen realiseren zonder dat gebruikers van de locatie gevaar lopen voor hun gezondheid. De ondergrondse inrichting en de daaropvolgende communicatie over de situatie moeten daarbij in hoge mate invulling geven aan een continu gevoel van veiligheid. Het succesvol hergebruiken van stortplaatsen hang niet alleen af van de technische en financiële haalbaarheid, maar zeker ook van de toekomstige bewoners die bereid moeten zijn op de stortplaats te wonen. Rode draad in de saneringsvisie is de relatie tussen bodemsanering, bovengrondse functie en inrichting, fundering, waterhuishouding, veiligheidsbeleving, kosten en opbrengsten.

De Steilrand
 De Steilrand is een grillige langgerekte reliëflijn die van zuid naar noord door het plangebied Belvédère’ loopt. Het hooggelegen gebied ten westen van de Steilrand wordt aangeduid als ‘Bellevue’. Ten oosten van de Steilrand bevindt zich Bosscherveld, een vlak en uitgestrekt terrein. Het gebruik van het terrein is vanaf circa 1914 voornamelijk industrieel, variërend van intensief tot uitgesproken extensief. Het geheel maakt een soms nogal desolate indruk. Het deelgebied ‘Boven de Steilrand’ heeft een totale oppervlakte van circa 12,6 hectare en kan op grond van historisch gebruik worden opgedeeld in drie terreindelen, te weten stort Lieben, stort Sphinx en stort Bosscherveld. Momenteel is stort Lieben ingericht als weiland en is het terrein van stort Sphinx begroeid met bosschages. Het terrein ter plaatse van stort Bosscherveld is grotendeels in gebruik als bedrijfsterrein.

Verontreiniging
 De stortplaatsen Lieben, Sphinx en Bosscherveld zijn onder andere gebruikt voor het storten van afval afkomstig van de keramische industrie, huisvuil en puin. Het uitgevoerde veldwerk naar de verontreinigingssituatie richtte zich met name op de deklaag en de bovenste meter(s) van het stortpakket. Om de verontreinigingssituatie in de ondergrond te bepalen is op basis van historische gegevens nagegaan welke materialen in de verschillende storten terecht zijn gekomen en is vastgesteld welke verontreinigende stoffen daardoor in bodem of grondwater aanwezig kunnen zijn. De beschikbare grondwatergegevens sluiten aan bij de historische gegevens en geven geen aanleiding andere materialen in belangrijke hoeveelheden in de storten aanwezig te veronderstellen. De verontreiniging in de storten bestaat daarmee uit aan grof afval, huisvuil en keramisch afval te relateren verontreinigende stoffen.

Inrichting
 Leidend motief voor de invulling van het deelgebied ‘Boven de Steilrand’ is het inrichten van het gebied als ‘woonpark’. Gedacht wordt aan kwalitatief hoogwaardige herontwikkeling met woongebieden, die profiteren van de nabijheid van de stad en het landschap. De bovenrand van de Steilrand zelf moet ten allen tijden een openbaar gebied vormen met bijvoorbeeld aantrekkelijke wandelroutes met uitzicht op de stad, Maasdal en heuvelland. De woonbebouwing kan aan de zuidkant van de Steilrand op 3 à 4 lagen uitkomen, terwijl dat aan de noordkant niet meer zal zijn dan 2 lagen met hier en daar een uitschieter naar 4 lagen. Tussen de bebouwing en groenzones is een duidelijke harde scheiding, waardoor een soort wooneilanden worden gecreëerd.

Geotechniek
 Bij het bouwen op stortplaatsen en het bouwrijp maken daarvan, moet rekening worden gehouden met een grillige, onvoorspelbare en minder stevige ondergrond. Bovendien kan er door het optreden van verschillende processen in het stortlichaam sprake zijn van klink en kan er stortgas vrijkomen. Bij de inrichting van stortplaatsen is dan ook een specifieke aandacht benodigd voor de geotechnische aspecten. In dit kader dient ook de stabiliteit van het talud (de Steilrand) in ogenschouw te worden genomen. Met name op plaatsen waar bebouwing dicht op de rand is geprojecteerd kunnen risico’s ontstaan. Niet alleen vanuit het oogpunt van bebouwing is de stabiliteit van belang. Ook afschuiving van grond en erosie door regenwater zijn niet gewenst.