Oude Vergiftige Stortplaatsen in Nederland


Onze erfenis van ons falend Overheidsbeleid


Bron: De Telegraaf donderdag 10 maart 2005
Vervuilde bodem na 20 jaar nog steeds niet gesaneerd
DEN HAAG - De Industriekade Sassenheim is twintig jaar nadat daar bodemverontreiniging werd ontdekt nog steeds niet gesaneerd. In 1983 werd het eerste onderzoek naar de verontreiniging gedaan en eind 2005 kan waarschijnlijk met de sanering worden begonnen. De Algemene Rekenkamer rekende dinsdag af met het Nederlandse bodemsaneringsbeleid. In het rapport wordt een somber beeld geschetst. Het is niet duidelijk hoeveel vervuilde locaties er zijn en hoe de kosten worden beheerst.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Erik van Heiningen, verantwoordelijk voor milieu in de provincie, schetst waarom het zo lang duurt voordat een bodemsaneringsproject wordt uitgevoerd en de kosten daarom toenemen. " Aan de Industriekade zat een vatenspoelerij die de bodem en het grondwater onder meer met zware metalen en pesticiden verontreinigde. In 1983 en 1985 zijn de eerste ori๋nterende onderzoeken verricht. Het traject voor een onderzoek van begin tot eind kan al een jaar duren", aldus Van Heiningen donderdag. Daarna zou aan de bodemsanering kunnen worden begonnen. "Inmiddels zijn wij twintig jaar verder en is de verontreiniging verspreid naar woonwijken in de buurt."

Volgens Van Heiningen zijn er meerdere factoren waarom het reinigen van de grond niet meteen wordt uitgevoerd. "De tijdgeest heeft de meeste invloed op de voortgang van een project. In de jaren 70 kwam op grote schaal milieuschade naar boven. Het idee was toen om die rommel direct weg te halen. " Hij legt uit dat dit in de praktijk niet uitvoerbaar bleek. Het steeds veranderende beleid leidt zo tot vertraging van projecten.

In Sassenheim is eerst gekozen voor de volledige saneringsvariant. De bodem zou volledig worden uitgegraven en het grondwater gereinigd. Hieraan vooraf gingen technische discussies. "Voordat duidelijk was hoe het moest gebeuren en wie het ging uitvoeren waren weer enkele jaren voorbij."

Een andere vertragende factor zijn vaak de vervuilers zelf. Veroorzakers en eigenaren kunnen over de aansprakelijkheid voor de bodemverontreiniging ingewikkelde en jarenlange juridische discussies voeren, welke soms leiden tot juridische procedures. De discussie gaat dan vooral over de vraag wie de sanering van de bodemverontreiniging moet betalen. "In de kwestie Sassenheim was gekozen om tussen de betrokken partijen een overeenkomst te sluiten over de aanpak van de verontreiniging met afkoop van de aansprakelijkheid voor het veroorzaken van de verontreiniging door de vatenspoelerij."

Ook gewijzigde bodemwetgeving zorgt voor vertraging. In 1994 leidde een verandering in de wet weer tot verandering in het bodemsaneringsbeleid. " Dus stond in Sassenheim de eerst gekozen saneringsvariant uit 1985 ter discussie." Opnieuw moest een verder onderzoek worden uitgevoerd. In 1997 leidde dit tot een heroverweging van het project. De conclusie luidde dat sanering urgent was.

In 1999 is na overleg tussen de provincie, de gemeente en de gebruikers van het terrein een oplossing bedacht voor de sanering. De enige wijziging in de oude werkwijze was dat de bodem niet volledig moest worden uitgegraven, maar tot 1 meter diep. Intussen wees nader onderzoek uit dat de verontreiniging was verspreid naar een naastgelegen woonwijk.

Van Heiningen vertelt dat in 2001 is gekozen om de grond van de eigenaar te kopen. De provincie werd zo eigenaar van het terrein en het bedrijf werd zo vrijgesteld van een schadeclaim. "De totstandkoming van een zogeheten vaststellingskoopovereenkomst kost veel tijd. Bovendien is langdurig onderhandeld met op de locatie aanwezige bedrijven en de gemeente over hoe moest worden gesaneerd en over de herinrichting van de locatie. Na de sanering zullen de bedrijven die nu delen van het terrein huren, deze in eigendom overnemen." De kans is groot dat in mei de samenwerkingsovereenkomst wordt getekend en daarna het saneren begint.

De procedure die in 1983 was ingezet, is dan meer dan twintig jaar verder. " Dit is dan het verhaal van ้้n locatie in Zuid Holland, die overigens bijzonder ingewikkeld is. In de provincie zijn 62.000 locaties mogelijk vervuild. Hiervan moet bij 6000 locaties maatregelen worden getroffen. Een groot deel zullen particulieren oppakken in het kader van het ontwikkelingsprojecten, Een deel zal de overheid doen. Het grootste deel daarvan is gelukkig veel eenvoudiger af te handelen dan de Industriekade in Sassenheim."

Print deze pagina